Darmowa dostawa od 1,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Program lojalnościowy

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:
 

1.     Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez ACM-CLUB sp. z o.o..

2.     Organizator – ACM-CLUB sp z o.o. ; z siedzibą w Łodzi 91-231, ul. Ratajska 13, NIP: 9472006664 REGON: 520993205

3.     Profil Uczestnika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika w www.qagro.pl wraz z informacjami dotyczącymi Programu.

4.     Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, na podstawie którego Uczestnik może uzyskać określone produkty lub usługi w zamian za uzyskane Punkty.

5.     Punkty – jednostki przypisywane do konta Uczestnika w Serwisie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów lub usług Partnera lub oferowanych bezpośrednio przez Organizatora.

6.     Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.

7.     Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.qagro.pl

8.  Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnika/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez ACM-CLUB sp z o.o..

2.     Niniejszy regulamin stanowi integralną część Warunków Ogólnych

3.     Program Lojalnościowy opiera się na zasadach zdobywania Punktów, gdzie w związku z realizacją zamówienia przez Użytkownika bądź innych działań. Punkty mogą być również przyznawane Uczestnikowi w związku z akcjami promocyjnymi. Przyznane Punkty będą mogli Użytkownicy wymienić produkty lub inne Bonusy.

4.     Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.     Bonusy przyznawane w ramach Programów mogą stanowić przychód Uczestnika i podlegać opodatkowaniu.

6.     Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

 

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.     Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyskała zgodę opiekuna prawnego i jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu www.qagro.pl

2.     Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków ogólnych, regulaminu korzystania z serwisu www.qagro.pl oraz regulaminu dotyczącego Programu.

3.     Informacje dotyczące Programu, Użytkownik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie www.qagro.pl

4.     Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

5.     W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:

·       połączenie z siecią Internet;

·       przeglądarka internetowa w wersji Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera lub wyższej lub innej opartej o silnik WebKit w wersjilub wyższej, silnik Gecko w wersji 5.0 lub wyżej lub silnik Trident w wersji 5.0 lub wyższej

·       Adres e-mail;

·       Profil Uczestnika w Serwisie www.qagro.pl

6.     Punkty otrzymane przez Uczestników w Programie Partnera mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celu otrzymania upustów w zakupie usług w serwisie www.qagro.pl

7.     Na jednym Profilu Uczestnika mogą być naliczane Punkty tylko jemu przyznane

8.     Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

9.  Uczestnik nie może:

·       przekazywać danych dostępowych  do Profilu w Serwisie osobom trzecim;

·       przekazywać Kodów osobom trzecim;

·       tworzyć kolejnego konta celem uniknięcia wykonania umowy zawartej z Partnerem.

10.  Uczestnik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Uczestników, Partnerów jak i Serwisu.

11.  Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

12.  Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości  e-mail na adres: sklep@qagro.pl

13.  W ramach Portalu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

 

§ 4 Prawa i obowiązki ORGANIZATORA

1.     Organizator troszczy się o należyte działanie Serwisu oraz Programu o każdej porze.

2.     Organizator przekaże i udostępni nabycie upustu przez Uczestnika poprzez udostepnienie na profilu Uczestnika.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:

·       złamania zasad umowy oraz regulaminu;

·       podejmowania działań na szkodę Uczestnika, innego Partnera, Serwisu;

·       podawania nieprawdziwych danych;

·       podawania przez Partnera na stronie www informacji niezgodnych z prawdą lub sprzecznych z prawem;

·       niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez Partnera, z innych przyczyn niż siła wyższa.

4.     W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.

5.     W przypadku, gdy Organizator wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

§ 5 PROGRAM I PUNKTY

1.     Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów lub usług Organizatora, do Profilu Uczestnika przypisane zostaną Punkty (na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu), które Uczestnik będzie mógł przeznaczyć na produkty.

·         4 zł wydane w sklepie = 1 PKT

·         Zarejestrowanie się do programu newsletter = 50 PKT

·         Ocena towaru = 10 PKT

·         Opinia towaru = 10 PKT

·         Ocena zamówienia = 10 PKT

·         Opinia zamówienia = 10 PKT

 

2.     Przyznawanie Punktów Uczestnikowi odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień u Organizatora bądź wykonaniem innych czynności, za które można otrzymać Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych i czasie ich ważności w związku z realizacją zamówienia bądź innymi czynnościami będzie dostępna na stronie internetowej Programu.

3.     Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

4.     Organizator może określać za jakie czynności bądź inne działania mogą być przyznawane Punkty.

5.     Program może być ograniczony czasowo.

6.     Punkty mogą być przyznawane w ramach akcji prowadzonej przez Organizatora o czym Uczestnik informowany jest w Serwisie.

7.  Punkty za transakcje są przyznawane Uczestnikowi tylko za zrealizowane i opłacone zamówienia.

8.  W przypadku rozliczania zrealizowanych zamówień okres naliczenia Punktów jest uzależniony od potwierdzenia ich przez w Serwisie. Okres ten może trwać od kilku godzin do 24 godzin.

9.  Każda prawidłowo rozpoznana transakcja, za którą Uczestnik może otrzymać Punkty jest widoczna w historii transakcji.

10.   Jeśli transakcja zostanie anulowana, a punkty zostały już przyznane, wówczas mogą zostać one cofnięte. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.

11.  Liczba zgromadzonych Punktów widoczna jest w Serwisie po zalogowaniu się Uczestnika w swoim Profilu.

12.  Zasady przyznawania Punktów, w tym w szczególności liczbę Punktów za realizację zamówienia, określa Organizator. Zasady te dostępne są w Serwisie

13.  Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się w Serwisie profilu danego Partnera.

 

§ 6 WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

1.     Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty w programie www.qagro.pl mogą zostać anulowane (wyzerowanie Konta) po upływie 12 miesięcy od ostatniej zmiany w saldzie konta. Również po upływie 12 miesięcy od ostatniego zalogowania się na konto w serwisie www.qagro.pl może zostać cofnięty dostęp do Programu, a znajdujące się na nim punkty zostaną usunięte.


§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z NALICZANIEM PUNKTÓW

1.     Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Punktów lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres korespondencyjny serwisu bądź na adres e-mail sklep@qagro.pl

2.     Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Programu, wysyłając formularz reklamacyjny mailem lub pocztą w którego treści wpisuje :

·       Swoje dane umożliwiające kontakt;

·       rodzaj usługi, której dotyczy;

·       rodzaj błędnego funkcjonowania;

·       zarzuty Uczestnika;

·       okoliczności uzasadniające reklamację;

·       ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

Powyższe informacje Uczestnik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.

3.     Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

4.     W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika/Partnera.

5.     Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika/Partnera  adres e-mail.

6.     W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści 

 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W CIĄGU 14 DNI

1.     Niniejszy rozdziała dotyczy Uczestników korzystających z Serwisu jako Konsumenci.

2.     Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia Bonusu oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy lub adres e-mail Partnera.

3.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.

4.     W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy,  Partner dokona zwrotu ceny dopłaty do Bonusu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Uczestnika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. Partner wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

5.     Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

6.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w wypadkach:

·       świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;

·       dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

·       umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

·       świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

·       świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

·       dostarczania prasy;

·       usług w zakresie gier hazardowych. 

 

§ 9 Ustanie uczestnictwa w Programie

1.     Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na główny adres serwisu (sklep@qagro.pl) z adresu zarejestrowanego w systemie.

2.     Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym. Za ważne powody o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść serwisu www.qagro.pl lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail zarejestrowany w serwisie www.qagro.pl Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Administratora.

3.     Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów w specjalnych okolicznościach może również prowadzić do całkowitego usunięcia konta w serwisie www.qagro.pl

 

§ 10 Zakończenie Programu www.qagro.pl

1.      Organizator może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji zostanie Uczestnik niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu oraz na stronach powiązanych z serwisem www.qagro.pl

2.     Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnik może wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin jest dostępny pod adresem www.qagro.pl

2.     Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników/Partnerów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników/Partnerów. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3.     Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników/Partnerów korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.

4.     Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 90 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-24
szybka realizacja zamówienia.Tak trzymać.
2023-04-15
Szybko sprawnie i na temat
pixel