Darmowa dostawa od 1,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin Promocji

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „ZAMÓW WIĘCEJ, ZAPŁAĆ MNIEJ” (dalej jako „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji ACM-CLUB sp. z. o.o. z siedzibą w Łodzi 91-231, ul. Ratajska 13,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców wprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947864, NIP 9472006664, REGON 520993205 (dalej jako „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest na sklepie internetowym www.qagro.pl (dalej jako „Sklep”).
 4. Promocja prowadzona jest od 10.06.2021r do czasu nieokreślonego.
 5. W Promocji biorą udział produkty, których lista i ceny są ujęte w § 2 punkt 6 niniejszego Regulaminu (dalej jako „Produkty Promocyjne”).

 

§2. Zasady Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej jako „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Czasie Trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu Produktów Promocyjnych w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik, który dokona zakupu wielokrotności Produktów Promocyjnych wskazanej w § 2 punkt 6 niniejszego Regulaminu, za każdy z nich zapłaci niższą cenę.
 3. Produkty Promocyjne będą miały oznaczenia cenowe, na których będzie widniała cena za Produkt Promocyjny w przypadku zakupu jednej sztuki oraz cena za sztukę Produktu Promocyjnego w przypadku zakupu wielopaku. Rabat zostanie naliczony w koszyku automatycznie przez system strony Sklepu Organizatora.
 4. W ramach Promocji Uczestnik może nabyć więcej sztuk produktów wskazanych w § 2 punkt 6 niniejszego Regulaminu Produktów Promocyjnych, wszystkie sztuki powyżej wskazanego minimum będą objęte Promocją.
 5. Produkty Promocyjne zakupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotowi. Powyższe postanowienie w żaden sposób nie narusza jednak uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne lub gwarancji, jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego produktu udzielona.
 6. Produktami Promocyjnymi biorącymi udział w akcji są:

Produkt

Ilość minimalna

Pojemność opakowania

Oleje i Płyn:

Ambra, Akcela, Arbor, Selenia, Tutela, Urania, Aral

2 sztuki

200 litrów / 208 litrów

3 sztuki

60 litrów

5 sztuk

20 litów

4 sztuki

5 litrów

20 sztuk

1 litr

Oleje i Płyny John Deere

2 sztuki

209 litrów

5 sztuk

20 litów

3 sztuki

5 litrów

12 sztuk

1 litr

Wyposażenie rolnictwa

5 sztuk

-

 

 

§3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora tj. ACM-CLUB sp. z. o.o. z siedzibą w Łodzi 91-231, ul. Ratajska 13, z dopiskiem „ZAMÓW WIĘCEJ, ZAPŁAĆ MNIEJ” w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta (adres do doręczeń) i opcjonalnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na Sklepie www.qagro.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu (w szczególności czasu promocji). Zmienione warunki promocji (Regulamin) w terminie do 3-ch dni roboczych od wprowadzenia zmiany dostępne będą na stronie www.qagro.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Łódź, dnia 10.06.2021

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 90 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-07-20
Bardzo dobrze.
2023-04-15
Szybko sprawnie i na temat
pixel